Shri Ishwarbhai Bhavsar, Chairman, GEDA-Gandhinagar @ KRCSC